Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Ο ήλιος και τα μάτια σας

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ήλιος αποτελεί πηγή ζω­ής και συντελεί στην καλή σωματική και ψυχική ευ­εξία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμε­νη ανησυχία και ένας έντονος προβληματισμός για τα προ­βλήματα που μπορεί να προκαλέσει η υπέρμετρη και χωρίς προστασία έκθεση στον ήλιο. Η ιδιαίτερη ανησυχία τροφοδοτείται από τη διεύρυνση της τρύπας του όζοντος στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με τη συνεχή αλλαγή των περιβαλλοντικών και κλιμα­τικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια, η χρήση των γυαλιών ηλίου κρίνεται απαραίτητη, διότι με αυτό τον τρόπο μπο­ρεί να απολαύσει κανείς τις πολλαπλές ευεργετικές επι­δράσεις του ήλιου, χωρίς να κινδυνεύει από τα προβλήματα που μπορεί η αλόγιστη και χωρίς προστασία έκθεση να ε­πιφέρει.

Ο ήλιος μπορεί να προκαλέσει ή να συντελέσει στην εμφάνιση διαφόρων παθήσεων που είναι δυνατόν να έ­χουν σημαντικές επιπτώσεις στην όραση. Η βλαπτική επί­δραση του ήλιου στα μάτια οφείλεται στην υπεριώδη α­κτινοβολία που εκπέμπει. Αυτή αποτελεί ένα τμήμα του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας και δεν είναι ορατή α­πό το μάτι. Η μείωση του όζοντος επηρεάζει την ποσότη­τα της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-Β και UV-Α που φτάνει τελικά στηνν επιφάνεια της γης. Η υπεριώδης ακτινοβολία Β, αλλά και η UV-Α σε μικρότερο βαθμό, θεωρείται ό­τι συμβάλλουν στην εμφάνιση οφθαλμικών παθήσεων που μπορεί να επηρεάσουν τον κερατοειδή και τον επιπεφυκότα, να δημιουργήσουν ερεθισμούς που χρειάζονται άμεση α­ντιμετώπιση, να επιφέρουν μακροχρόνιες αλλαγές στον φακό του ματιού (καταρράκτης) ή και μόνιμες βλάβες στον αμφιβληστροειδή (όπως εκφύλιση της ωχράς κηλίδας).

Σημειώνεται τέλος ότι τα παιδιά αποτελούν μια ευπαθή ομάδα του πληθυσμού σε σχέση με τον ήλιο. Είναι απαραίτητο να φορούν αντηλιακό, καπέλο με γείσο και γυαλιά ηλίου. Οι επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας είναι αθροιστικές  και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς. Τα γυαλιά θα  πρέπει να έχουν ανθεκτικό σκελετό και οι φακοί να είναι από πλαστικό για να μη σπάνε, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού.

Επομένως αν και οι ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου είναι αναμφισβήτητες, η σωστή προφύλαξη είναι απαραί­τητη. Η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις μεσημερια­νές ώρες (μεταξύ 11π.μ. και 3 μ.μ.), που ο ήλιος βρίσκε­ται στο ψηλότερο σημείο και τα επίπεδα του όζοντος στα πιο χαμηλά, είναι μια συμβουλή ευρείας αποδοχής. Αλλά και τις  ώρες της ημέρας η χρήση των σωστών γυαλιών ηλίου κρίνεται απαραίτητη.

Τα γυαλιά ηλίου δεν θα πρέπει απλώς να προστατεύουν από το πολύ φως που μπορεί να ενοχλεί, αλλά να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να προ­στατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία UV-Α και UV-Β. Από τις γραπτές εγγυήσεις που φέρουν τα γυαλιά ηλίου θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι προστατεύουν από την υ­περιώδη ακτινοβολία και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.